Stanovy občianskeho združenia "Ružomberská Žofia"

 

Občianske združenie Ružomberská Žofia je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb.

 

Článok 1

Názov a sídlo združenia

 

1. Názov občianskeho združenia je Ružomberská Žofia (ďalej len „združenie").

2. Sídlom združenia je Makovického 13, 034 01 Ružomberok

 

 

Článok 2

Právna forma združenia

 

1. Združenie je samostatnou právnickou osobou, založenou podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

     2. Združenie je nezávislé od štátu, od činností politických strán a má neziskový charakter.

3. Na splnenie svojich cieľov združenie využíva dobrovoľnú prácu svojich členov, uzatvára dohody o spolupráci s inými organizáciami podobného zamerania, využíva dary, príspevky a sponzorstvo na zabezpečovanie svojej činnosti.

 

Článok 3

Poslanie a ciele činnosti združenia

 

1. Občianske združenie Ružomberská Žofia vzniklo združením osôb ochotných akýmkoľvek spôsobom pomôcť pri záchrane Kaštieľa svätej Žofie a podieľať sa na činnosti združenia a jeho propagácii.

2. Poslaním združenia je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, Kaštieľa svätej Žofie v Ružomberku a jej využitie pre kultúrne, vzdelávacie, výchovné a humanitárne ciele. Vytvorenie a prevádzkovanie výstavných a spoločenských priestorov a školiaceho centra pre rôzne druhy remeselnej a výtvarnej tvorby s hlavným dôrazom na textil, ako odbor s dlhoročnou tradíciou a históriou v meste Ružomberok, a služby na podporu regionálneho rozvoja, zamestnanosti a sociálnej pomoci.

3. Združenie pracuje ako informačné, propagačné a organizačné centrum, ktoré poskytuje informácie o Kaštieli sv. Žofie a histórii Ružomberka ako mesta s bohatou tradíciou textilnej výroby a usporadúva malé i veľké kultúrne podujatia spojené s kaštieľom.

4. Združenie udržuje styky a spolupracuje s domácimi  kultúrnymi, vedeckými a spoločenskými inštitúciami, ktoré môžu podporiť poslanie a ciele združenia.

5. Združenie prostredníctvom prednášok, seminárov a tvorivých dielní, priamej remeselnej a výtvarnej tvorby, tvorivých stretnutí, vzdelávacích programov a projektov, formuje tvorivé schopnosti a vkus ľudí. Vzdeláva širokú verejnosť i svojich členov a podporuje výtvarné talenty regiónu, prezentuje ich práce realizáciou verejných výstav a iných umeleckých a remeselných projektov a kultúrnych podujatí.

6. Spolupracuje pri šírení humanisticko-demokratického ducha umenia a jeho popularizácii v radoch najširšej verejnosti, najmä mládeže, s umeleckými školami, združeniami a inými kultúrnymi zariadeniami.

7. V okruhu svojho poslania a cieľov vykonáva samostatnú výstavníckú , vydavateľskú a remeselnú činnosť.

 

 

 

     Článok 4

Členstvo v združení

 

     1. Členmi združenia sú:

a) riadny členovia, ktorý sa plne zúčastňujú aktivít združenia.

b) čestní členovia - významné osobnosti, na základe výnimočných zásluh preukázaných združeniu.

2. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môže byť fyzická osoba (ktorá dovŕšila vek 18 rokov) alebo právnická osoba, zo Slovenska a zo zahraničia, ktorá chce pomôcť dosiahnuť vytýčený cieľ združenia a ktorá súhlasí so stanovami združenia a bude konať v súlade s nimi.

3. O prijatí člena rozhoduje výkonný výbor na základe písomnej prihlášky a písomného vyjadrenia súhlasu so stanovami združenia. Členstvo vzniká dňom rozhodnutia výkonného výboru o prijatí.

4. Členstvo v združení zaniká:

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia výkonnému výboru, čím nie je dotknuté právo plniť všetky záväzky voči združeniu, ktoré vznikli počas členstva v združení;

b) vylúčením pri porušení stanov združenia – členstvo zaniká dňom rozhodnutia výkonného výboru o vylúčení;

c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby;

d) zánikom združenia.

Pri vystúpení alebo vylúčení člena zo združení mu nevzniká nárok na vrátenie členských príspevkov ani finančných a materiálnych darov.

 

 

Článok 5

Práva a povinnosti členov združenia

 

1. K právam členov združenia patrí najmä:

a) podieľať sa na činnosti združenia;

b) zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia;

c) právo byť volení do orgánov združenia,

d) právo voliť orgány združenia,

e) obracať sa na orgány s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko;

f) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia;

g) podávať návrhy na zmeny stanov a vnútroorganizačných predpisov združenia;

h) využívať všetky informácie, ktoré združenie poskytuje;

i) čestní členovia (významné osobnosti) tvoria radu čestných členov, ktorá poskytuje rady

Výkonnému výboru v zásadných veciach.

 

2. Členovia združenia sú povinný:

a) dodržiavať stanovy združenia;

b) plniť uznesenia orgánov združenia;

c) aktívne sa podieľať na aktivitách združenia;

d) dbať o ochranu a zveľaďovanie zariadení a majetku združenia;

e) prispievať na činnosť združenia členským príspevkom, alebo inou formou ak bola takáto potreba určená členskou schôdzou združenia;

f) v určenom termíne predložiť vyúčtovanie zverených finančných prostriedkov.

 

 

 

 

Článok 6

Orgány združenia

 

Orgánmi združenia sú:

A. členská schôdza

B. výkonný výbor

C. predseda združenia

D. revízor

 

A. Členská schôdza

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ju všetci členovia združenia.

2. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:

- rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia;

- schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky;

- schvaľuje plán činnosti združenia a výročnú správu;

- schvaľuje výšku členských príspevkov;

- schvaľuje rozpočet združenia, správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku;

- volí a odvoláva členov výkonného výboru a revízora.

3. Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor združenia najmenej jedenkrát do roka. Výkonný výbor je povinný zvolať členskú schôdzu vždy, ak to považuje za potrebné, alebo ak o to písomne požiada predseda združenia, alebo minimálne 15 % členov združenia, a to vždy do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti o jej zvolanie.

4. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je na nej prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Na prijatie rozhodnutí členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

     5. Členskej schôdzi predsedá predseda výkonného výboru.

 

B. Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je riadiacim a koordinačným orgánom združenia a je za svoju činnosť zodpovedný Členskej schôdzi. Má najmenej troch členov, ktorých volí a výnimočne odvoláva Členská schôdza. Funkčné obdobie členov Výkonného výboru je trojročné, viacnásobná opätovná voľba je možná. Členmi výkonného výboru môžu byť aj osoby zo zahraničia.

2. Výkonný výbor najmä:

a) rozhoduje o programoch a aktivitách združenia.

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze

c) pripravuje rozpočet, výročnú správu a plán činnosti združenia a predkladá ich na

schválenie Členskej schôdzi.

d) rozhoduje o prijatí člena združenia.

e) volí a odvoláva zo svojho stredu predsedu a podpredsedu Výkonného výboru.

f) menuje a odvoláva zo svojho stredu tajomníka Výkonného výboru ak je táto funkcia zriadená.

g) môže zriadiť na zabezpečenie svojej činnosti sekretariát združenia, schvaľuje jeho

štruktúru a počty zamestnancov združenia, stanovuje ich plat a iné požitky.

h) vytvára poradné orgány pre zabezpečenie činnosti združenia.

3. Rokovanie Výkonného výboru zvoláva predseda, počas jeho neprítomnosti podpredseda, podľa potreby, najmenej dva razy do roka.

4. Členstvo vo Výkonnom výbore je čestné. Členom sa uhrádzajú len nevyhnutné výdavky spojené s výkonom ich funkcie.

5. Rokovanie Výkonného výboru sa riadi rokovacím poriadkom.

 

 

 

 

 

C. Predseda – štatutárny orgán združenia

1. Predseda združenia je štatutárnym zástupcom združenia, ktorý zastupuje združenie v styku s orgánmi štátnej správy a samosprávy a ostatnými inštitúciami, ako aj v styku s verejnosťou a jeho konanie musí byť v súlade s uzneseniami výkonného výboru.

2. Predsedom združenia môže byť aj člen Výkonného výboru .

3. Zvoláva a riadi zasadnutia Výkonného výboru.

4. Predseda združenia zabezpečuje výkon rozhodnutí Členskej schôdze a Výkonného výboru.

5. Predseda združenia rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti Členskej schôdze, alebo Výkonného výboru.

6. Predkladá Výkonnému výboru na schválenie rozpočet, plán činnosti združenia, výročnú správu a účtovnú závierku.

7. Je povinný informovať o všetkých zdrojoch príjmov Výkonný výbor.

8. Vykonáva zamestnávateľské práva voči zamestnancom združenia a uzatvára zmluvy s prednášateľmi pre jednotlivé vzdelávacie programy.

     9. Predseda za svoju činnosť zodpovedá Výkonnému výboru.

 

 

D. Revízor

1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi.

2. Revízora volí a odvoláva Členská schôdza na obdobie jedného roka,

3. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom vo Výkonnom výbore.

4. Do výlučnej pôsobnosti revízora patrí;

- kontrola hospodárenia združenia, upozorňovanie Výkonného výboru na nedostatky v hospodárení a navrhovanie opatrení na ich odstránenie

  - kontrola dodržiavania stanov a Vnútorného poriadku združenia.

 

 

Článok 7

Zásady hospodárenia združenia

 

     1. Majetok združenia slúži na zabezpečenie a rozvoj jeho cieľov a poslania.

2. Prostriedky na svoju činnosť získava združenie najmä:

a) z darov a príspevkov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb.

b) z dotácií a grantov domácich a zahraničných inštitúcií na podporu aktivít združenia

c) z príjmov z vlastnej vzdelávacej, konzultačnej, výskumnej, publikačnej a organizačnej činnosti.

d) z výnosov vlastného majetku a príjmov z ostatnej vlastnej činnosti

e) z členských príspevkov ak ich odsúhlasila Členská schôdza

f) z výnosov verejných zbierok.

3. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom vo svojom vlastníctve a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia.

4. Združenie hospodári so zmluvne prenajatým hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa zásad, ktoré sú súčasťou Nájomnej zmluvy,

5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami a účtovanie sa uskutočňuje v súlade s rozpočtom schváleným na príslušný kalendárny rok a podľa platného  právneho poriadku Slovenskej republiky.

6. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia a na správu združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.

 

 

Článok 8

Zánik združenia

 

1. Združenie zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ako o tom rozhodne
členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení podľa § 12 ods. 3-5 Zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.

2. Majetkové vysporiadanie vykoná výkonný výbor, resp. likvidátor pri rozpustení štátnym orgánom.

3. Likvidátor vyrovná najprv všetky záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Členskej schôdze, ale iba na verejnoprospešný alebo charitatívny účel.

4. Rozhodnutie o zániku združenia bude oznámené Ministerstvu vnútra SR v zmysle
platných právnych predpisov.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Bratislave.

Združenie môže na základe rozhodnutia Členskej schôdze vydať organizačný a rokovací poriadok združenia.

Združenie má právo v súlade s cieľmi svojej činnosti obracať sa na štátne orgány s petíciami.

V ostatnom, ktoré nie je stanovami určené, sa združenie riadi ustanoveniami zákona č.83/1990 Z. z. o združovaní občanov.

 

 

V Ružomberku, dňa 10.03.2014